Cena energii elektrycznej

„Cena energii elektrycznej” na bazie syntezy wybranych materiałów konferencyjnych

dr inż. J. Chmiel
SEP oddział Gliwicki
CBiDGP Sp. z o.o. w Lędzinach
Gliwice 26-06-2012 r.

1 Myśl przewodnia naszego konwersatorium pozwala mi zaliczyć do takich lokalnych działań:

  • – Udział w konferencji naukowo-technicznej „Bezpieczeństwo w elektryce” w ramach VII Katowickich Dni Elektryki 28-30-05-2012 r.

oraz

  • – Szkolenie w ramach udziału Grupy Referencyjnej w pracach na rzecz uświadamiania społeczeństwa o budowie składowiska odpadów radioaktywnych- o tematyce konwencja w Aarhus .Myśl globalnie w horyzoncie 2050 .Wielu uczestników tego konwersatorium, nie dożyje zapewne dzisiaj podejmowanych działań lokalnych w zakresie energetyki, ale wielokrotnie mają one zasięg globalny nie tylko w horyzoncie 2050, chodzi o obniżenia emisji CO2, jak i produkcji energii elektrycznej w dotychczas i w przyszłości użytych jednostkach wytwórczych, tradycyjnie opalanych węglem, czy produkujących energię elektryczną w blokach jądrowych

Działaj lokalnie w 2012, myśl globalnie w horyzoncie 2050 .

Na konferencji naukowo –technicznej „Bezpieczeństwo w elektryce”, w ramach Katowickich Dni Elektryki zaprezentowano referaty, które mówiły o nowych technologiach energetycznych i wymaganych cenach sprzedaży energii elektrycznej wg TAURON Wytwarzanie, na bazie realizowanych prac badawczych. .Technologie: .Wysoko sprawne „zero –emisyjne bloki węglowe zintegrowane z wychwytem CO2” .Technologia spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 .Zgazowanie węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii rozwojowych, tzw. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” .Wpływ zastosowania roztworu kwasu cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera na osiągi mokrej instalacji odsiarczania spalin .Węglowe ogniwa paliwowe .Projekt FLEXIBURN CFB

Technologie energetyczne na bazie materiałów konferencyjnych Katowice, 28-30.05.2012 w ramach VII Katowickich Dni Elektryki

3 .Wg przedstawiciela TAURON Wytwarzanie S.A. J. Tchórz średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynosiła:

2008 2009 2010 wg URE
155,44 197,21 214,39 zł/MWh
2011 2012 wg CIRE
194,44 201,18 zł/MWh
.Jaka musi być cena sprzedaży energii elektrycznej, aby budowa bloków energetycznych była opłacalna? (Czas zwrotu = ok. 20 lat)

Technologie energetyczne na bazie materiałów konferencyjnych Katowice, 28-30.05.2012 w ramach VII Katowickich Dni Elektryki 4
W przypadku inwestycji w blok o mocy 600 MWe
(PF- spalanie pyłu węglowego) bez instalacji CCS wymagane ceny sprzedaży energii elektrycznej kształtują się następująco
Cena zakupu uprawnień do emisji CO2, E/Mg CO2
0
20
40
60
80
Wymagana cena sprzedaży ee
zł/MWh
246
311
376
441
506

TAURON Wytwarzanie przedstawił dwa przewoźne moduły: głębokiego odsiarczania spalin i usuwania CO2 (zabudowa kontenerowa); planowana instalacja ma charakter prototypowy i zamontowana będzie do badań na Nowym Bloku nr 10 o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza
•Pilotażowe instalacje zgazowania węgla w technologii nadziemnej i podziemnej; odsiarczanie spalin; Węglowe Ogniwa Paliwowe

By cena sprzedaży energii elektrycznej, z budowanych bloków energetycznych była opłacalna należy:
•Podstawowym sposobem redukcji CO2 w energetyce węglowej powinny być inwestycje w nowe wysokosprawne bloki energetyczne na parametrach nadkrytycznych (600/620) w przyszłości 700/720 tzw. Bloki + 50

•Najlepsze efekty ekonomiczne (najniższą cenę elektryczności) zapewnia układ IGCC. Cena elektryczności z układu PF-OXY jest nieco wyższa, a cena z układu PF-MEA odznacza się wyraźnym wzrostem w stosunku do pozostałych

Wnioski5

•Zapisany w ustawie o efektywności energetycznej krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wymaga realizacji zadań w jednostkach sektora publicznego oraz wdrożenia systemu białych certyfikatów w przedsiębiorstwach energetycznych i u dużych odbiorców końcowych

•Poprawa charakterystyki energetycznej budynku oznacza oszczędność zasobów nieodnawialnej energii pierwotnej. Dla istniejących budynków zamiana źródeł konwencjonalnych na źródła wykorzystujące energię odnawialną (OZE) może być najskuteczniejszą metodą ich termomodernizacji

•Poza wszelkim poziomem opłacalności pozostają nadal instalacje prosumenckie (instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe). Albo, więc ustawodawca przewidzi dla nich dostępne i sięgające (40-50)% nakładów środki publiczne na ich wsparcie, o prostej urzędowej ścieżce dostępu, albo instalacje te nie rozwiną się nigdy

Wnioski6 Konwencja Aarhus – szkolenie w ramach Grupy Referencyjnej
18-19-06-2012 r. W-wa ICHTJ
•Konwencja o dostępie do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

•Sporządzono w Aarhus, w Danii, w dniu 25 czerwca 1998 roku

•Strony niniejszej Konwencji, przypominając zasadę 1 Deklaracji sztokholmskiej w sprawie środowiska człowieka, przypominając także zasadę 10 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju,

•Przypominając również rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z dnia 28 października 1982 roku w sprawie Światowej Karty Przyrody oraz nr 45/94 z dnia 14 grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska i zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we Frankfurcie nad Menem dnia 8 grudnia 1989 roku, potwierdzając potrzebę ochrony, zachowania i ulepszania stanu środowiska oraz zapewnienia zrównoważonego i przyjaznego środowisku rozwoju… •UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Dz. U. UE z 17.5.2005
Szkolenie w Warszawie Grupy Referencyjnej 18, 19-06-2012 r. – rozwój energetyki jądrowej 7 .Artykuł 6 .Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć .

1. Każda ze Stron: .

a) stosuje postanowienia niniejszego artykułu w odniesieniu do decyzji o wydaniu pozwolenia na podjęcie planowanych przedsięwzięć wymienionych w załączniku I; .

b) stosuje, zgodnie z jej prawem krajowym, postanowienia niniejszego artykułu również do decyzji co do planowanych przedsięwzięć nieobjętych zakresem załącznika I, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. W tym celu Strony określają, czy takie proponowane przedsięwzięcie podlega tym postanowieniom; .Załącznik I lista działalności, o których mowa w artykule 6 ustęp 1 lit. a) .1. Sektor energetyczny – m.in. elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe…-instalacje do produkcji lub wzbogacania paliwa jądrowego

Szkolenie w Warszawie Grupy Referencyjnej 18, 19-06-2012 r. – rozwój energetyki jądrowej

8 .Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa i dostępie do sprawiedliwości w sprawach ochrony środowiska podpisana w Aarhus w 1998 (Konwencja z Aarhus)

.Status .ratyfikowana przez Polskę i UE .Opublikowana w 2003 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 706)

.,,Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji” a nie tylko konsultacje społeczne .Podstawowe zasady: .zainteresowana społeczność .rozsądne ramy czasowe .wcześnie w toku procedury decyzyjnej

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *